I tátové se rádi starají o své děti

Partneři

Originální samolepky na auto

Mámy pro mámy - podpořme předčasně narozené Kulíšky a jejich rodiče

Vše o levácích

Budete překvapeni, jak svobodně může vzdělávání fungovat.
Od maminky

Tour de Kids

Tátové - táta a dítě

Střídavka
LOM

 

Poslední komentáře

Všeobecné obchodní podmínky - inzerce na www.tatanamaterske.cz

1 Úvodní ustanovení

1.1 Inzercí se rozumí bannerová reklama, PR článek nebo odkaz umístěný na webových stránkách

www.tatanamaterske.cz.

1.2 Smluvní strany:

- Ondřej Čermák, IČ 68447680, bytem Mikulášská 624/13, 46001 Liberec, provozovatel

webových stránek www.tatanamaterske.cz (dále jen „poskytovatel“)

- objednavatel – právnická či fyzická osoba objednávající inzerci na

www.tatanamaterske.cz (dále jen „objednavatel“)

1.3 Poskytovatel tímto vydává dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky.

 
2 Inzerce na www.tatanamaterske.cz

2.1 Poskytovatel přijímá objednávky svých objednavatelů, na základě kterých realizuje

inzerci na svých stránkách.

2.2 Objednávka musí být doručena poštou či e-mailem, a to zpravidla alespoň 5 pracovních

dnů před požadovaným zveřejněním reklamy. Objednávka musí obsahovat všechny

potřebné náležitosti, zejména pak:

- jméno či název objednavatele; jméno či název inzerenta (je-li odlišný od

objednavatele)

- fakturační a (je-li odlišná) poštovní adresu;

- IČ;

- jméno a kontaktní údaje (např. telefonní spojení, e-mail) odpovědné osoby;

- požadovaný termín zobrazení banneru;

- požadavek na umístění banneru na stránkách poskytovatele;

- požadovaný rozměr banneru;

- URL adresu, na kterou bude banner směřovat (http://...)

2.3 Požadovaná inzerce musí odpovídat platné nabídce poskytovatele zveřejněné na

stránkách www.tatanamaterske.cz

2.4 Bannery musí odpovídat velikostí v obrázkových bodech a datovou velikostí podmínkám

stanoveným v ceníku. Přípustné jsou obrázky ve formátu .gif, .jpg, .png, segmenty html

kódu zpracované tak, že neovlivní zobrazení www stránek mimo prostor vymezený pro

příslušnou inzerci.

2.5 Minimální doba zobrazení inzerce je jeden měsíc, resp. 30 po sobě jdoucích kalendářních

dnů.

2.6 Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy. Poskytovatel objednávku

vždy potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného odpovědné osobě objednavatele.

2.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout, pokud je obsah inzerce pro

poskytovatele nepřípustný.

2.8 Objednavatel je zodpovědný za obsah inzerce, zejména pak že informace uvedené

v inzerci nejsou v rozporu s právními předpisy a že nezasahují do autorských práv třetích

osob. Veškeré závazky vyplývající z práv třetích osob na sebe bere objednavatel.

2.9 Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky poskytovatelem. Smlouva se stává účinnou

dnem obdržení úhrady za inzerci na účet poskytovatele.

2.10 Vyžaduje-li objednavatel podepsání inzertní smlouvy, poskytovatel ji zašle e-mailem

kontaktní osobě objednavatele a po obdržení dvou podepsaných výtisků, zašle jeden

obratem zpět, v takovém případě Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou

smluvních stran.

 3 Publikování inzerce

3.1 Objednavatel poskytne funkční banner o rozměrech dle objednaného formátu nejpozději

čtyři pracovní dny před začátkem prezentace inzerce.

3.2 Poskytovatel publikuje banner v den uvedený jako počáteční den inzerce v objednávce

zaslané objednavatelem.

 

4 Cena

4.1 Cena inzerce na www.tatanamaterske.cz je uvedena v ceníku publikovaném na

stránkách poskytovatele.

4.2 Konečná cena uvedená poskytovatelem v potvrzení objednávky je splatná nejpozději den

před publikací (připsání částky na účet poskytovatele) inzerce na webových stránkách.

 

5 Odstoupení od smlouvy

5.1 Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, pokud dojde k přerušení

poskytování služeb inzerce poskytovatelem (nefunkční webové stránky). V tomto případě

vrátí poskytovatel poměrnou část uhrazené ceny objednavateli.

5.2 Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud:

- je objednavatel v prodlení se zaplacením objednané inzerce (viz. bod 4.2);

- bannerová reklama neodpovídá objektivně specifikaci v objednávce. 

Zajímavé odkazy

Liberecká pražírna - prodejna čerstvě pražené kávý a káva s sebou 
Tip pro vás: Centrum asistované reprodukce EUROPE IVF poskytuje komplexní léčbu poruch neplodnosti.